Save the Brigde.

Save the Brigde

BEVAR

Storstrømsbroen

 

Herved ønskes kr 100,- / €14,-

af rigtig mange personer, som indsættes i Lollands Banken.

reg:6220

konto: 6169054

 

Pengene bliver brugt til billig og god oplysningsmatrialer, til udbredelsen af iden om at bevarere Storstrømsbroen som en geoturistisk distinations oplevelse.

Et fremtidiget turist mål.

Mere end en bro!

Vedtægter for støtteforeningen:

Save The Bridge. cvr38515489

 

§1. Foreningen har hjemsted, Amalievej 14, 4760 Vordingborg.

 

§2. Foreningens formål er, at formidle viden om bygningsværket, Den gamle Storstrømsbro, med henblik på, at få den bevaret som kulturværdi, for Danmark.

 

§3. Foreningens drift, gennemføres ved frivillige bidrag og afholdelse af aktiviteter, der har til hensigt at skabe overskud og dermed mulighed for at opfylde foreningens formål.

 

§4. Foreningens midler, skal i passende omfang, anbringes til højeste forrentning i pengeinstitut. Efter beslutning i bestyrelsen, ydes bevillinger til opfyldelse af foreningens formål.

Bankindeståender m.v. skal noteres i foreningens navn.

Det påhviler bestyrelsen, at sikre en forretningsgang, hvor midlerne kun kan anvendes i foreningens øjemed.

 

§5. Medlemsskabet giver ikke ret til nogen, personlig del af foreningens formue, eller udbytte af nogen art. Alle medlemmer har ret til ved fremmøde, at afgive stemme på generalforsamlingen.

Medlem er man, når foreningen har registreret det indbetalte støttebeløb, første gang.

Et medlem kan fratræde sit medlemskab, ved skriftligt at meddele bestyrelsen udmeldelsen. Udmeldelsen er gældende, når bestyrelsen har kvitteret for udmeldelsen. Der ydes ikke refusion af indskudte midler.

Et almindeligt medlemskab udløber ved regnskabsårets udløb. Derpå er man passivt medlem, frem til medlemskabet fornyes. Taleret , stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen, fordre at kontingentet er ajour.

Ingen kan afgive stemme på andres vegne.

 

§6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

§7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. februar til 1. april, på nærmere angivet destination.

Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering på hjemmesiden og mail til medlemmerne, med mindst 21 dages varsel. Der er følgende faste dagsorden:

Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab fremlægges til godkendelse, på generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag.

5. Budget.

6. Kontigent for næste år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Kun medlemmer af støtteforeningen har ret til, at komme med forslag. Og kun medlemmer har taletid på generalforsamlingen.

 

§8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller en fjerdedel af medlemmerne ønsker det.

Den indkaldes af bestyrelsen efter samme frister, som ved den ordinære generalforsamling.

Der skal laves en særlig dagsorden ved ekstraordinær generalforsamling.

 

§9. Beslutninger på en generalforsamling træffes med almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af vedtægtsændringer og nedlæggelse af foreningen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

Hvis et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette finde sted. Over generalforsamlingens forløb føres en protokol, som skal underskrives af dirigent og protokolfører. Referat af bestyrelsesmøderne underskrives, fortløbende og fremlægges til gennemsyn på generalforsamlingerne. Foreningen benytter billigste alm. anderkendte medier til udbringelse af post.

 

§10. Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 3, højst 5 medlemmer. Det tilsigtes at have 1-2 suppleanter i støtteforeningen, som indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Det er bestyrelsen der indkalder ekspertise ad hoc.

På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmerne for 2 år og afgår med skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer årligt. Det afgøres ved enighed/lodtrækning, hvem der afgår på første generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer skal være myndige. Bestyrelsen kan ikke modtage honorar af foreningens midler. Bestyrelsen kan dække udgifter der opstår som følge af videns opsøgning, og dermed også billigst transport i den forbindelse.

 

§11. Formanden leder bestyrelsesmøderne og har ansvaret for, at de trufne beslutninger udføres. Der føres en beslutningsprotokol, som underskrives af mødedeltagerne efter hvert møde. Beslutningsreferatet, lægges på foreningens hjemmeside.

Foreningen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren.

Meddelelse af bankfuldmagt kræver formandens og kassererens underskrift.

 

§12. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens regnskab skal sendes til et anerkendt revisor firma, ved betydelige indtægter ud over de alm. medlems kontingenter.

Regnskabet skal ligge færdigt senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§13. Vedtægtsændringer kan kun ske med to trediedele majoritet, blandt de fremmødte, hvor forslag til ændringer er på dagsordenen.

 

§14. Beslutning om opløsning af foreningen, kan kun træffes på generalforsamlingen med tre fjerdedeles majoritet, blandt de fremmødte, og beslutningsforslaget skal fremgå af dagsordenen.

Det påhviler bestyrelsen at fungere, indtil foreningen er forskriftmæssigt afviklet.

På generalforsamlingen besluttes det, hvad de overskydende midler skal bruges til.

 

§15. Eksklusion:

 

Et foreningsmedlem eller et bestyrelsesmedlem, kan ekskluderes fra støtteforeningen Save The Bridge når:

 

Vedkommende på møder, modarbejder god samarbejdsånd.

Vedkommende modarbejder foreningens målsætning.

Vedkommende offentligt taler nedsættende om foreningens virke.

 

I tilfælde af ovenstående, indkaldes bestyrelsen, på egen eller medlemmers foranledning, for at diskutere sagen.

Det pågældende medlem indkaldes af bestyrelsen til en samtale, for at få mulighed for, at forklare sig.

Derefter tager bestyrelsen stilling til sagen og evt. eksklusion.

 

Hvis medlemmet tilhører bestyrelsen, tages en suppleant i brug. Suppleanten har her stemmeret.

Eksklusionen kan foretages ved almindeligt stemmeflertal.

Det påhviler den ekskluderede at afholde udgifterne, til eventuelle dementi annonceringer mm. som følge af den skadelige modarbejdning af foreninges formål.

 

Således vedtaget på generalforsamling d. 6/12-16 på Øernes revision, Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg.

.Næste generalforsamling indkaldes primo 2018.

 

Formand:

Anita Betina Kjærgaard. tlf: 21482758

øvrige;

og fællses ansvarlige for økonomi.

Henriks van Benzon

Karsten Henriksen

1 .supleant: Per S

2. supleant: Iben Samsom.

---------------------------------

endvidere

afd. Bornhom rep: Daniel Ruberg.

 

Med til bestyrelsmøderne er:

Jonna Colding Henriksen IdemagerenCEO

samt Janne Birkedal økonomi ansvarlig CEO , fra; Big stream Bridge Developmen ivs cvr.37064076. tlf +45 51161638

Copyright © All Rights Reserved